Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://turawa-park.com, prowadzonej przez spółkę Turawa Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267344, NIP: 5272525682, REGON: 140769893, kapitał zakładowy 50.500,00 zł.

§ 1
Definicje
Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności użyto poniższych terminów, mają one następujące znaczenie:
1. „Administrator” – Turawa Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), przy ul. Skaryszewskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267344, NIP: 5272525682, REGON: 140769893, kapitał zakładowy 50.500,00 zł.
2. „CH Turawa Park” – Centrum Handlowe „Turawa Park”, znajdujące się w Zawadzie (46-022) przy ul. Dębowej 1.
3. „Newsletter” – informacje handlowe dotyczące działalności CH Turawa Park, w tym organizowanych akcji promocyjnych i marketingowych, przesyłane przez Administratora na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
4. „Pliki Cookies” – pliki zawierające dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer Serwisu zapisuje na Urządzeniu Użytkownika Serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem za pośrednictwem Urządzenia.
5. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6. „Serwis” – strona internetowa https://turawa-park.com prowadzona przez Administratora.
7. „Urządzenie” – urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
8. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu poprzez sieć komputerową Internet.

§ 2
Przetwarzanie danych osobowych
1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO i przetwarza dane osobowe Użytkownika w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z RODO.
3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.
4. Administrator stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkownika.
5. Administrator zapewnia Użytkownikowi prawo do wyrażenia swobodnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta przez Użytkownika.
6. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które zostały dobrowolnie udostępnione Administratorowi przez Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego usług własnych, a w szczególności przesyłania informacji handlowych dotyczących działalności CH Turawa Park za pośrednictwem Newslettera,
b) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z programu lojalnościowego CH Turawa Park, którego regulamin znajduje się na stronie internetowej: http://karta.turawa-park.com/index.php?page=page&id=1.
7. Przetwarzanie danych obejmuje następujące rodzaje danych osobowych Użytkownika:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
8. Każdy Użytkownik ma prawo do wykonywania swoich uprawnień dotyczących jego danych osobowych, zagwarantowanych obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
a) uzyskania informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak – uzyskania do nich dostępu oraz informacji dotyczącej m.in. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych (artykuł 15 RODO);
b) żądania niezwłocznego sprostowania przez Administratora danych osobowych Użytkownika (artykuł 16 RODO);
c) żądania niezwłocznego usunięcia przez Administratora danych osobowych Użytkownika (artykuł 17 RODO);
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (artykuł 18 RODO);
e) żądania wykonania prawa do przenoszenia danych osobowych Użytkownika (artykuł 20 RODO);
f) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania (artykuł 21 RODO).
9. Użytkownik może wykonać prawa, o których mowa w ust. 8 powyżej, kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora za pośrednictwem adresu e-mail: iod@turawa-park.com.
10. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, nie są przekazywane do państw trzecich, ani nie są używane w jakimkolwiek celu innym niż te, które zostały wskazane w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie przechowuje również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego Użytkownika.

§ 3
Pliki Cookies
1. W Serwisie zostały użyte Pliki Cookies. Pliki Cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej Urządzenia przez przeglądarki internetowe w momencie skorzystania z Serwisu.
2. Pliki Cookies używane w Serwisie są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na Urządzenia Użytkownika, jego dane i oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu.
3. Serwis wykorzystuje następujące typy Plików Cookies:
a) tymczasowe Pliki Cookies – pliki, które przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez Użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z Serwisu. Tymczasowe Pliki Cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu Serwisu. Zablokowanie tymczasowych Plików Cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu;
b) trwałe Pliki Cookies – pliki, które przechowują preferencje Użytkownika dotyczące działania Serwisu oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe Pliki Cookies są usuwane automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności;
c) Pliki Cookies podmiotów trzecich – pliki, które przechowują dane zgodnie z Polityką Prywatności partnera Serwisu, tj.:
– Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
– Facebook Pixels: http://www.facebook.com/help/Cookies
– Global Site Tag – kod JavaScript.
4. Administrator wykorzystuje tymczasowe i trwałe Pliki Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu oraz realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych Serwisu, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia stron internetowych Serwisu, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) ułatwienia nawigacji w Serwisie;
d) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
e) ustalenia preferencji Użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji Użytkownika w Serwisie;
f) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
g) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej Serwisu;
h) zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
i) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5. Administrator usługi wykorzystuje Pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics oraz korzystania z witryny internetowej i z aplikacji, które wykorzystują produkty Facebooka (w tym przycisk „Lubię to” czy inne technologie Facebooka). Administratorami Plików Cookies zewnętrznych są Google Inc z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, USA oraz Facebook Inc z siedzibą w 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.
6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które z uwagi na swoją funkcjonalność wymagają dostępu do Plików Cookies.
7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarek internetowych).
8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik może zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby:
a. automatycznie odrzucała albo przyjmowała wszystkie Pliki Cookies,
b. automatycznie odrzucała albo przyjmowała Pliki Cookies Administratora albo Pliki „Cookies” podmiotu trzeciego;
c. informowała Użytkownika o każdej próbie zapisania Plików Cookies celem umożliwienia mu wyrażenia zgody.

§ 4
Google Analytics
1. Administrator korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
2. Google Analytics używa Plików Cookies w celu umożliwienia Administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Informacje generowane przez Pliki Cookie na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
3. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu w Serwisie.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

§ 5
Treści dostępne po zalogowaniu Serwisu
1. Użytkownik może uzyskać dostęp do treści, które nie są widoczne w Serwisie, przykładowo do porad dietetycznych, planów treningowych, czy przepisów, które zostały przygotowane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.
2. Dostęp treści, o których mowa w ust. 1 następuje za pośrednictwem logowania przez adres e-mail oraz hasło udostępniane przez Administratora Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji marketingowych.
3. Hasło logowania jest hasłem poufnym i nie powinno być przekazywane przez użytkownika osobom/podmiotom trzecim.
4. Pracownicy i współpracownicy Administratora nie mają dostępu do kont Użytkowników.

§ 6
Pytania, wątpliwości, uprawnienie do złożenia skargi
1. W przypadku pytań, zastrzeżeń, wątpliwości lub skarg dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki Administrator przetwarza dane osobowe, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@turawa-park.com.
2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do złożenia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7
Aktualizacja Polityki Prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym zmianom. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności za pośrednictwem strony internetowej: https://turawa-park.com/polityka-prywatnosci/.
2. W przypadku wprowadzenia zmian, które stanowią znaczne zmiany i wymagają zgody Użytkownika na podstawie obowiązującego prawa, Administrator poinformuje o tym Użytkownika i w razie potrzeby zwróci się do Użytkownika o udzielenie zgody.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce dnia 18.06.2018 r.