Regulamin – Konkurs “Powrót do szkoły”

Powrót

REGULAMIN
konkursu „Powrót do szkoły” na Facebooku CH Turawa Park
z dnia 1 września 2017 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Powrót do szkoły” (dalej: „Konkurs”), a także prawa i obowiązki organizatora (ust. 3) i uczestnika (ust. 11).
2. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia:
a) „Bank”, „Bonus”, „Limit Indywidualny Karty”, „Transakcja”, „Opłata Transakcyjna”, „Terminal POS”, „Użytkownik” – mają znaczenia nadane im, odpowiednio, w Regulaminie Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus opublikowanym w sieci internet pod adresem elektronicznym URL: https://turawa-park.com/wp-content/uploads/2016/03/REGULAMIN_UZYTKOWANIA_PRZEDPLACONYCH_KART_PLATNICZYCH_BONUS.pdf (dalej: „Regulamin Kart Przedpłaconych”).
b) „Karta Przedpłacona” – karta wydana przez Bank do użytku zgodnie z Regulaminem Kart Przedpłaconych, z tym zastrzeżeniem, iż Karta Przedpłacona:
– jest wydawana na okaziciela;
– jest ważna od pierwszego dnia miesiąca (Valid From) do ostatniego dnia miesiąca (Valid Thru) podanego na niej;
– umożliwia dokonywanie przy jej użyciu Transakcji tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Terminali POS w Centrum Handlowym Turawa Park w lokalach Partnerów oznaczonych znakami towarowymi (szyldami) określonymi w załączniku do Regulaminu;
– nie umożliwia korzystania za jej pomocą z usług wypłat gotówki przy użyciu bankomatów lub w jakikolwiek inny sposób ani też dokonywania przelewów pieniężnych lub Transakcji na odległość;
– służy do dokonywania Transakcji, które nie są obciążone Opłatą Transakcyjną.
3. Organizatorem Konkursu jest Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Mediadem Elżbieta Dmowska-Mędrzycka” w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181 (dalej: „Organizator”).
4. Konkurs prowadzony jest na zlecenie Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Skaryszewskiej 7, 03-802 Warszawa, KRS 0000267344, NIP 527-25-25-682, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267344, posiadającej numer NIP 527-252-56-82 (dalej: „Właściciel Centrum”) będącej właścicielem nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Dębowej 1 w Zawadzie (46-022) oznaczonej znakiem towarowym „Centrum Handlowe Turawa Park” lub podobnym (dalej: „Centrum Handlowe”), którą zarządza BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 25 (dalej: „Administrator”).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem oznaczonym znakiem towarowym „Facebook” dostępnym w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. „Facebook” jest znakiem towarowym, do którego odpowiednie prawa posiada Facebook, Inc. i/lub Facebook Ireland Limited. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Właścicielowi Centrum i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami ust. 34-37, a nie właścicielowi Facebooka.
6. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Centrum Handlowego na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/TurawaPark (dalej: „Fanpage”), prowadzonym na podstawie Regulaminu usługi Strony na Facebooku dostępnego w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php.
7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: http://bit.ly/Powrót_do_szkoły a hiperłącze do niego jest publikowane łącznie z treścią zaproszenia, o którym mowa w ust. 14.
9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

UCZESTNICY KONKURSU
10. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
11. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 16 rok życia;
b) posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
d) posiada ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość;
e) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka dostępnym w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/legal/terms, a dane osobowe zawarte w Profilu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością;
f) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, Właściciela Centrum lub Administratora, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny podmiotów wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia;
g) zamieszkuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

CZAS I WARUNKI KONKURSU
12. Konkurs trwa od dnia 1 września 2017 r., nie później niż od godz. 17:00:00 do dnia 10 września 2017 r., do godz. 23:59:59 (dalej: „Czas Konkursu”).
13. Czynność do wykonania przez Uczestnika (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”) polega na opublikowaniu, w sposób określony w ust. 15 i w Czasie Konkursu, dzieła, do którego Uczestnik posiada odpowiednie prawa (ust. 16 i 17), będącego utworem wyrażonym słowem, obrazem, znakami graficznymi, fotograficznym, audiowizualnym lub jakimkolwiek innym sposobem wyrazu albo też ich połączeniem albo jego opracowaniem na temat: „Pokaż na zdjęciu lub opisz krótko, w jaki sposób przygotowujesz swoje dzieci na nowy rok szkolny. ”
14. Organizator, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku (tzw. post „Napisz coś na tej stronie…”), publikuje na Fanpage’u, nie później niż w chwili rozpoczęcia Konkursu, zaproszenie do wykonania Odpowiedzi Konkursowej. W treści zaproszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator publikuje również hiperłącze do adresu elektronicznego URL z treścią Regulaminu (ust. 8).
15. Uczestnik publikuje Odpowiedź Konkursową na Fanpage’u jako tzw. komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 14 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz”/„Skomentuj” („Napisz komentarz…”) udostępnianej na Facebooku.
16. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej, w sposób określony w ust. 15, jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) odpowiednie majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 jt. ze zm.), że jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora, Właściciela Centrum lub Administratora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 17.
17. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej, w sposób określony w ust. 15, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych – na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na:
a) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii,
b) rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, w tym na Fanpage’u, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych,
c) publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
d) wprowadzanie do pamięci komputera.
Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora pozyskanych przez niego praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacji i przekształceń).
Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą również, odpowiednio, udzielenia Organizatorowi przez Uczestnika licencji niewyłącznej, w zakresie niniejszym ustępem określonym, na rozporządzanie prawami pokrewnymi do tej Odpowiedzi Konkursowej lub jej części, która byłaby lub zawierałaby utrwalone artystyczne wykonanie, wideogram lub fonogram.
Postanowienia art. 921 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
18. Uczestnik może żądać wycofania z Konkursu swojej Odpowiedzi Konkursowej – z wyjątkiem Odpowiedzi Konkursowej, za którą odebrał nagrodę. Wycofania Odpowiedzi Konkursowej z Konkursu dokonuje Organizator przy użyciu odpowiednich funkcjonalności dostępnych na Facebooku – po otrzymaniu od Uczestnika odpowiedniego żądania zgłoszonego w sposób właściwy dla składania reklamacji (ust. 39).
19. Organizator, z zastrzeżeniem ust. 20, wyraźnie zastrzega sobie prawo do, odpowiednio, usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi na Facebooku):
a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności;
b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora, Właściciela lub Administratora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
20. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 19, niezwłocznie prześle Uczestnikowi – przy użyciu odpowiednich funkcjonalności udostępnianych na Facebooku lub, odpowiednio, z użyciem udostępnionych tam danych do kontaktu z Uczestnikiem – powiadomienie o zamiarze usunięcia Odpowiedzi Konkursowej albo uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej.

NAGRODY I LAUREACI
21. Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.
22. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”) są:
a) Za I miejsce – Karta Przedpłacona przechowująca wartość nominalną w kwocie 300,00 (trzysta złotych)
b) Za II miejsce – Karta Przedpłacona przechowująca wartość nominalną w kwocie 200,00 (dwieście złotych)
c) Za III miejsce – Karta Przedpłacona przechowująca wartość nominalną w kwocie 100,00 (sto złotych)
d) Za IV miejsce – Karta Przedpłacona przechowująca wartość nominalną w kwocie 50,00 (pięćdziesiąt złotych)
e) Za miejsca V-VIII – Karta Przedpłacona przechowująca wartość nominalną w kwocie 20,00 (dwadzieścia złotych)
23. Do każdej Nagrody w Konkursie zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody (dalej odpowiednio „Dodatkowa Nagroda Pieniężna”). Przed wydaniem Nagrody Organizator potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) kwotę odpowiadającą wartości Dodatkowej Nagrody Pieniężnej.
24. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 25, prawo do odbioru po jednej Nagrodzie wraz z Dodatkową Nagrodą Pieniężną przyznaje się 8 (ośmiu) Uczestnikom, których Odpowiedzi Konkursowe według oceny Organizatora zasługują na Nagrodę. O sposobie podziału Nagród pomiędzy Uczestników decyduje Organizator.
25. Uczestnik może otrzymać tylko jedno prawo do odbioru tylko jednej Nagrody.
26. Nagroda nie łączy się z innymi korzyściami, a także nie podlega wymianie na pieniądze, inne nagrody lub inne korzyści.
27. Organizator, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku (tzw. post „Napisz coś na tej stronie…”) lub jako tzw. komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 14 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz”/„Skomentuj” , publikuje na Fanpage’u, nie później niż w dniu 12 września 2017 r., informację o Uczestnikach, których Odpowiedzi Konkursowe zasługują w jego ocenie na Nagrodę (ust. 24) – dalej odpowiednio „Laureaci” lub „Laureat”.
28. W ciągu trzech dni od dnia opublikowania na Fanpage’u informacji, o której mowa w ust. 27, Laureat winien odpowiednio w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 39, przesłać Organizatorowi następujące dane potrzebne do odbioru Nagrody:
a) imię i nazwisko;
b) nr PESEL;
c) zgodę na publikowanie (wyświetlanie) przez Właściciela Centrum jego imienia i nazwiska oraz tzw. zdjęcia profilowego (w tym wizerunku) na Fanpage’u w związku z Konkursem;
d) numer telefonu kontaktowego – jeśli wyraża taką wolę.
29. Nagroda jest wydawana Laureatowi w Centrum Handlowym, w Biurze Dyrekcji, w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 10:00 do godz. 17:00 po wcześniejszym zgłoszeniu przez Laureata terminu odbioru przy użyciu odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na Facebooku lub pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres: biuro@turawa-park.com w terminie do dnia 30 września 2017 r.
30. Przed wydaniem Nagrody Laureat winien okazać Właścicielowi Centrum dowód tożsamości – celem zweryfikowania, czy jest on uprawniony do jej odbioru.
31. Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.
32. Laureat traci prawo do odbioru Nagrody w przypadkach:
a) nieprzesłania Organizatorowi danych, o których mowa ust. 28;
b) niedokonania jej odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 29;
c) zaistnienia przed odbiorem Nagrody okoliczności, o których mowa w ust. 18 lub 19.
33. Nagroda nie wydana Laureatowi z przyczyn leżących po jego stronie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

DANE OSOBOWE
34. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Właściciel Centrum.
35. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora, Właściciela Centrum lub Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
36. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska osoby, o której mowa w ust. 27, oraz jej zdjęcia profilowego (w tym zawierającego wizerunek) (ust. 27).
37. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

REKLAMACJE
38. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
39. Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów:
a) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@mediadem.pl;
b) drogą elektroniczną na Fanpage’u – przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość” („Nowa wiadomość, „Napisz wiadomość…”) udostępnianej na Facebooku;
c) pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.
40. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
41. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
42. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU „Powrót do szkoły” z dnia 1 września 2017 r. na Facebooku CH Turawa Park

Karta Przedpłacona umożliwia dokonywanie przy jej użyciu Transakcji tylko i wyłącznie z wykorzystaniem Terminali POS w Centrum Handlowym w lokalach Partnerów oznaczonych następującymi znakami towarowymi (szyldami):
5-10-15
Anqan’s
Apart
Astor
Aweg
Bajkowy Labirynt
C&A
Calypso Fitness Club
Carry
CCC
City Sport
Cropp Town
Cukiernia & Kawiarnia Godyla
Cukiernia Lukrecja
Deichmann
Empik
Floribunda
Grycan
Guty
House
KFC
KiK TEXTIL
Kuchenne Klimaty
Lotos Optima
Martes Sport
Matras
Mediaexpert
Mohito
Naleśniki Happy
Perfect Clean
Lukana
Pracownia krawiecka
Reporter Young
Reserved
Rossmann
Sephora
Sinsay
Smooth the Fruit
Smyk
Super- Pharm
Szachownica
Takko Fashion
T-mobile
TRAFIKA Tabak Polska
Wojas